top of page
תרומת מחלקת האיכות לתהליכי מיזוג ורכישה במגזר הרפואי
5S Metodologey
ניהול איכות ספקים במגזר תעשיית הציוד הרפואי
ניהול איכות כוללת בענף האלקטרוניקה - בעידן הגלובלי
מק"ט נאט"ו - כמאיץ האיכות בשרשרת האספקה הגלובלית
איכות כוללת בשרשרת האספקה
מערכת אינטגרטיבית לניהול בטיחות, בריאות, איכות, ביטחון, סביבה וקהילה
חקר תקלות וטיפול באי-התאמות - מפתחות הכרחיים להצלחת הארגון
האתגר בניהול מחסן ציוד רפואי
מסוף של איכות
איכות שרשרת האספקה בתעשיות התעופה והחלל
איכות הניהול בשרשרת האספקה
איכות בשרשרת האספקה בענף הפרמצבטיקה
Microscope

כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה"

ניהול איכות

SCM-i.jpg
bottom of page