top of page
InspireMD: Sustained Embolic Protection
רכש - 21.jpg
התמודדות עם סיכונים בשרשרת האספקה הביולוגית
ניהול איכות ספקים במגזר תעשיית הציוד הרפואי
תמיכה תפעולית ברפואת העתיד
שרשרת האספקה בענף הפרמצבטיקה
חדשנות 217.jpg
תכנון שרשרת אספקה בתעשייה הפרמצבטית
אלכם מדיקל: מובילות עולמית
האתגר בניהול מחסן ציוד רפואי
מכאן, לישראל ולכל העולם
איכות בשרשרת האספקה בענף הפרמצבטיקה

כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה"
פרמצבטיקה, ציוד רפואי, רפואה וטלרפואה

SCM-i.jpg
bottom of page